Umów się
na półgodzinną, bezpłatną konsultację

Tematyka konsultacji
Polityka prywatności

Kula ziemska

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego (dalej „Regulamin”) jest mowa o:

 • Usługodawcy – należy przez to rozumieć Jacka Plewę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „StudioJP Jacek Plewa”, z siedzibą: ul. Żabikowska, nr 2F, 62-030 Luboń, NIP: 9720164533, REGON 301650311; tel. nr 535888082.
 • Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem studiojp.pl;
 • Usługach – należy przez to rozumieć świadczone przez Usługodawcę usługi:
  • Konsultacje i warsztaty on-line,
  • Szkolenia stacjonarne i konsultacje stacjonarne,
  • Usługi wykonania konkretnych rozwiązań, zgodnie ze specyfikacją podaną
   w Sklepie internetowym,
 • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której Kodeks Cywilny przyznaje zdolność prawną;
 • Uczestniku – należy przez to rozumieć Klienta lub osobę wskazaną przez Klienta, która bierze udział lub jest zainteresowana wzięciem udziału w Szkoleniu;
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta, będącego osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Szkoleniu – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Usługodawcę w formie stacjonarnej na terenie Polski lub za granicą.
 • Ofercie – należy przez to rozumieć propozycję sprzedaży zawierająca istotne elementy Usługi (m.in. opis, indywidualna propozycja Sprzedawcy)

II. Postanowienia ogólne: zasady współpracy i zawarcia umowy

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają: Regulamin oraz Oferta.
 2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługodawca prowadzi sprzedaż Usług uwidocznionych na stronach Sklepu internetowego.
 4. Informacje zawarte w Sklepie internetowym mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa
  o świadczenie Usług, zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, że wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 73.0.1 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.18 i wyższej, Google Chrome
   w wersji 80.0 i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 80.0 i wyższej;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1360×768 px;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen Usług (zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji);
  2. wycofania poszczególnych Usług ze Sklepu internetowego;
  3. wprowadzania nowych Usług do Sklepu internetowego.
 7. Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe Usługodawcy na stronach Sklepu internetowego są prawnie zastrzeżone, a Klient nie jest uprawniony do korzystania z nich i ich rozpowszechniania.
 8. Usługodawca oświadcza, że wszelkie Usługi oferowane przez Usługodawcę, wykonywane będą z zachowaniem należytej staranności, właściwej dla usług z zakresu IT.

III. Składanie zamówień

 1. Klient składa zamówienie poprzez:
  1. założenie Konta lub wybranie opcji zakupu Usługi bez zakładania Konta w Sklepie internetowym;
  2. wybór jednej lub kilku Usług oferowanych w Sklepie internetowym;
  3. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego, a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu internetowego wraz z ewentualnymi skanami dokumentów (zob. pkt VII).
  4. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta;
  5. otrzymanie od Klienta płatności za Usługę.
 2. Usługodawca potwierdzi zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, co będzie oznaczało jego przekazanie do realizacji.
 3. Jeżeli zamówienie na daną Usługę nie może być zrealizowane w określonym terminie ze względów organizacyjnych – Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zaproponuje inny termin lub sposób realizacji zamówienia (np. poprzez częściową realizację zamówienia). Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji lub sposobu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie zostaje anulowane, a żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności
  z tytułu braku realizacji zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia na Usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Klienta.

IV. Płatności

 1. Cena aktualna w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto
  (zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia).
 2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:
  1. przelew zwykły – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej na jego życzenie wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego lub tylko numer rachunku bankowego Usługodawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Usługodawcy;
  2. płatność za pomocą bankowości internetowej – tj. rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub z wykorzystaniem PayPal czy za pośrednictwem systemów płatności PayU.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klientów sposobów płatności.
 4. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany
  przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
  w szczególności takich jak:
  1. faktury VAT z załącznikami.
  2. faktury VAT korygującej z załącznikami i formularzy.
   Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Klient otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login
  i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
  w systemie płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym.

V.  Realizacja zamówień na Usługi konsultacji on-line lub warsztatu on-line

 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu Usługi konsultacji on-line lub warsztatu on-line, ich zakresu, czasu trwania są każdorazowo zawarte w opisie zamieszczonym w Sklepie Internetowym przy danej Usłudze.
 2. Klient wybiera w dostępnym w Sklepie internetowym terminarzu termin danej Usługi konsultacji on-line lub warsztatu on-line. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Klientowi w stosownej wiadomości e -mail.
 3. Nieobecność Klienta na konsultacjach on-line lub warsztacie on-line nie stanowi nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń.
 4. Wszelkie materiały, które są prezentowane i udostępniane Uczestnikom w ramach prowadzonych  konsultacji on-line lub warsztatu on-line są chronione prawem autorskim. Materiały mogą być wykorzystywane w formie elektronicznej i papierowej wyłącznie w celu informacyjnym i pomocniczym lub do zastosowań wewnątrzorganizacyjnych przez Klienta. Wykorzystywanie materiałów w szerszym zakresie, w szczególności ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w celach zarobkowych lub innych celach komercyjnych, wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a jej brak może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

VI.   Realizacja zamówień na Usługi Szkolenia stacjonarnego lub konsultacji stacjonarnej

 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu Usługi Szkolenia stacjonarnego lub konsultacji stacjonarnej, ich zakresu, czasu trwania są każdorazowo zawarte w opisie zamieszczonym w Sklepie Internetowym przy danej Usłudze.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany terminu lub miejsca Usługi Szkolenia lub konsultacji stacjonarnej, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy, tj. wszelkich niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych oraz zaistnienia siły wyższej.
 3. W przypadku nieuczestniczenia ( niestawienia się) w zakupionym Szkoleniu czy konsultacji stacjonarnej, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Szkoleniu. Powyższe nie stanowi nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń, w szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi.
 4. Wszelkie materiały, które są prezentowane i udostępniane Uczestnikom w ramach prowadzonego Szkolenia czy konsultacji stacjonarnej są chronione prawem autorskim. Materiały mogą być wykorzystywane w formie elektronicznej i papierowej wyłącznie w celu informacyjnym i pomocniczym lub do zastosowań wewnątrzorganizacyjnych przez Klienta. Wykorzystywanie materiałów w szerszym zakresie, w szczególności ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w celach zarobkowych lub innych celach komercyjnych, wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a jej brak może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

VII. Realizacja zamówień na Usługi wykonania konkretnych rozwiązań IT

 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu Usługi wykonania konkretnych rozwiązań IT, ich zakresu, struktury, funkcji, w szczególności tworzenia stron internetowych, tworzenia reklam w Internecie, są każdorazowo zawarte w opisie zamieszczonym w Sklepie Internetowym przy danej Usłudze. W opisie danej usługi znajduje się też projekt umowy o dzieło wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Klient, wybierając daną Usługę w tym zakresie, akceptuje warunki umowy o dzieło wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia na Usługę wykonania konkretnego rozwiązania IT jest:
  1. prawidłowe wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego,
  2. wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu internetowego, który stanowi potwierdzenie akceptacji warunków umowy o dzieło wraz
   z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, której wzór został udostępniony Klientowi,
  3. zapłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia zgodnie z ww. Umową,
  4. po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia wpłaty zaliczki (i ewentualnie faktury zaliczkowej) oraz umowy o dzieło, o której mowa z p. VII ust. 1, odesłanie przez Klienta do Usługodawcy skanu uzupełnionej i podpisanej ww. umowy o dzieło.
 3. Klient zobowiązany jest współpracować ze Usługodawcą w wykonaniu umowy o dzieło
  i przestrzegać postanowień zawartych w przedmiotowej umowie.

VIII. Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu potwierdzenia złożenia zamówienia i rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Usługodawcę, z poziomu konta, jeżeli jest zalogowany, lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres email Usługodawcy: biuro@studiojp.pl.
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Usługi Szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem Szkolenia.
 3. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę).
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia z poziomu konta, jeżeli jest zalogowany, lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres email Usługodawcy: biuro@studiojp.pl. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie od umowy” oraz w treść i numer zamówienia i nazwę Usługi.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku anulowania zamówienia, jak i odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Klientowi (odpowiednio Konsumentowi) wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta (Konsumenta).
 8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient (Konsument) wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient (Konsument) nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Usługa stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX.  Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub jakości Usług należy przesyłać na adres e-mail wskazany w punkcie I Regulaminu lub przesyłać listem poleconym na adres wskazany w punkcie I Regulaminu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Dla ułatwienia procesu reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać
  w szczególności: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej usługi
  w Sklepie internetowym (fakturę oraz numer zamówienia) oraz żądanie Konsumenta
  w związku z wadą.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta usługodawca zwróci wartość kupionej Usługi.
 4. Konsument traci uprawnienia określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Usługi z umową nie zawiadomi Usługodawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.   Zmiana terminu Szkolenia stacjonarnego

 1. W przypadku Usługi Szkolenia czy konsultacji stacjonarnych, Klient, który zakupił daną Usługę ma możliwość jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Usługodawcy na adres e-mail biuro@studiojp.pl  nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Usługodawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
 2. W udokumentowanych przypadkach losowych nieuczestniczenia (niestawienia się) na zakupionym Szkoleniu i/lub konsultacji stacjonarnej, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient ma możliwość jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, pod warunkiem jak najszybszego przesłania skanu dokumentu potwierdzającego ten przypadek losowy Usługodawcy na adres e-mail biuro@studiojp.pl pod warunkiem, iż Usługodawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do ewentualnego pokrycia różnicy kosztów Szkolenia lub konsultacji stacjonarnej, w przypadku ewentualnej podwyżki ceny Szkolenia oraz uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa: w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.

XI.   OPINIE – w ramach sklepu/strony

 1. Opinie na stronie głównej https://studiojp.pl/ i jej podstronach pochodzą od Klientów Sklepu internetowego  i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.
 2. Opinie pochodzą z mediów społecznościowych  przedsiębiorcy (Facebook i Linkedin) i zostały pozostawione przez osoby, które zalogowały się  do portalu społecznościowego i zostawiły komentarz na fanpage przedsiębiorcy lub przesłały opinię za pomocą komunikatora: Messenger, WhatsApp oraz SMS.
 3. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych Usługach i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.
 4. Opinie publikowane przez Sprzedawcę są dobrowolne i nie są  sponsorowane.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane są na podstawie Umowy świadczenia usług
  i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 2. Wszelkie informacje związane przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://studiojp.pl/polityka-prywatnosci/.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu internetowego z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
 2. Usługodawca informuje, iż Sklep internetowy może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin.
 4. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian Regulaminu, jednakże zmiany Regulaminu nie będą wypływały na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego Regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r. i dotyczy wszystkich umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.